Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління; основи управління; Кодекс законів про працю; Закон України "Про державну службу"; основи економіки; передовий вітчизняний та світовий досвід з питань соціального обслуговування непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу та здійснює керівництво управлінням із забезпечення виконання поставлених завдань. Забезпечує керівництво розробкою науково обґрунтованих пропозицій, концепцій і проектів програм щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян шляхом розвитку різних видів і форм соціального обслуговування та соціальної допомоги. Розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, протезування, соціальної реабілітації та обслуговування інвалідів, Бере участь в опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики у сфері соціального захисту багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує експертизу актів законодавства, що стосуються інтересів непрацездатних малозабезпечених громадян, зокрема ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів. Організовує створення та розвиток мережі спеціальних служб і установ соціального захисту (територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома, пансіонатів, будинків-інтернатів різного типу). Здійснює аналіз стану соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, їх матеріально-побутового забезпечення, матеріально-побутового забезпечення різних груп одиноких непрацездатних громадян і готує відповідні пропозиції. Забезпечує формування науково та економічно обґрунтованих планів реалізації соціальної політики Уряду з питань розвитку різних форм соціального обслуговування вказаних громадян. Організовує матеріально-побутове, культурне й медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах), одиноких непрацездатних громадян територіальними центрами, відділеннями соціальної допомоги вдома. Організовує розроблення заходів щодо розширення мережі будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома одиноким непрацездатним громадянам. Організовує взаємодію з підрозділами Міністерства, з іншими міністерствами та органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності в розв'язанні проблем одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує розроблення проектів нормативних документів, визначає порядок соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також функціонування інтернатних установ. Організовує контроль за повнотою надання пільг пенсіонерам, інвалідам, що перебувають у стаціонарних установах. Бере участь у розробленні міжнародних, державних, регіональних, спільних з іншими організаціями програм, проектів, акцій з питань соціального захисту різних категорій населення. Організовує взаємодію з державними, громадськими, благодійними, комерційними та іншими організаціями з метою надання різних видів допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та установам соціального захисту населення. Розглядає пропозиції, заяви та скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції управління. Визначає напрями діяльності, що належить до компетенції відділів, а також коло обов'язків працівників управління. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів, вносить пропозиції про заохочення або притягнення в установленому порядку працівників управління до дисциплінарної відповідальності. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками управління, підвідомчими органами соціального захисту постанов Уряду України, наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ. Вивчає та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, передовий досвід, останні досягнення науки та техніки, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, скорочувати витрати робочого часу, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу з цих питань підвідомчим органам соціального захисту. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації з питань соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі управління, високу продуктивну працю та дисципліну. Забезпечує вирішення конкретних питань з охорони праці.