Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби; державну політику за напрямом діяльності управління; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; вимоги, правила і норми щодо охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних, засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між підлеглими та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступника начальника управління. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад особового складу управління. Видає у межах своєї компетенції службові документи, організовує та контролює їх виконання. Готує пропозиції керівництву щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів. Забезпечує надійне функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку, ефективне використання наявних сил і засобів, дотримання законності в роботі, виконання управлінням інших завдань і здійснення повноважень, дотримання службової та трудової дисципліни, належний морально-психологічний стан особового складу управління. Організовує планування та здійснення заходів щодо підтримання управління у готовності до функціонування в умовах особливого періоду та у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує проведення заходів щодо кадрового забезпечення управління. Аналізує результати діяльності управління, розробляє заходи щодо їх поліпшення. Організовує своєчасне розроблення планів діяльності управління та здійснює контроль за ходом їх виконання. Організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням захисту інформації від витоку. Організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу управління. В установлені терміни звітує керівництву центру про результати діяльності управління. Організовує здійснення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки в управлінні.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; вносити керівництву у встановленому порядку проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління; здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом особового складу з питань, що належать до діяльності управління; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; брати участь у засіданнях дорадчих, консультативних органів, груп, рад, комісій тощо, які проводяться в Держспецзв'язку, якщо на них розглядаються питання, що входять до компетенції управління; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання функцій, покладених на управління.