Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління;
      - основи управління;
      - Кодекс законів про працю;
      - Закон України "Про державну службу";
      - основи економіки;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з питань соціального обслуговування непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу та здійснює керівництво управлінням із забезпечення виконання поставлених завдань.

2.2. Забезпечує керівництво розробкою науково обґрунтованих пропозицій, концепцій і проектів програм щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян шляхом розвитку різних видів і форм соціального обслуговування та соціальної допомоги.

2.3. Розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, протезування, соціальної реабілітації та обслуговування інвалідів, Бере участь в опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики у сфері соціального захисту багатодітних сімей та одиноких матерів.

2.4. Організовує експертизу актів законодавства, що стосуються інтересів непрацездатних малозабезпечених громадян, зокрема ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів.

2.5. Організовує створення та розвиток мережі спеціальних служб і установ соціального захисту (територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома, пансіонатів, будинків-інтернатів різного типу).

2.6. Здійснює аналіз стану соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, їх матеріально-побутового забезпечення, матеріально-побутового забезпечення різних груп одиноких непрацездатних громадян і готує відповідні пропозиції.

2.7. Забезпечує формування науково та економічно обґрунтованих планів реалізації соціальної політики Уряду з питань розвитку різних форм соціального обслуговування вказаних громадян.

2.8. Організовує матеріально-побутове, культурне й медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах), одиноких непрацездатних громадян територіальними центрами, відділеннями соціальної допомоги вдома.

2.9. Організовує розроблення заходів щодо розширення мережі будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та інвалідів, територіальних центрів, відділень соціальної допомоги вдома одиноким непрацездатним громадянам.

2.10. Організовує взаємодію з підрозділами Міністерства, з іншими міністерствами та органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності в розв'язанні проблем одиноких непрацездатних громадян.

2.11. Забезпечує розроблення проектів нормативних документів, визначає порядок соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також функціонування інтернатних установ.

2.12. Організовує контроль за повнотою надання пільг пенсіонерам, інвалідам, що перебувають у стаціонарних установах.

2.13. Бере участь у розробленні міжнародних, державних, регіональних, спільних з іншими організаціями програм, проектів, акцій з питань соціального захисту різних категорій населення.

2.14. Організовує взаємодію з державними, громадськими, благодійними, комерційними та іншими організаціями з метою надання різних видів допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та установам соціального захисту населення.

2.15. Розглядає пропозиції, заяви та скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції управління.

2.16. Визначає напрями діяльності, що належить до компетенції відділів, а також коло обов'язків працівників управління.

2.17. Разом з відділом кадрів вирішує питання добору кадрів, вносить пропозиції про заохочення або притягнення в установленому порядку працівників управління до дисциплінарної відповідальності.

2.18. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками управління, підвідомчими органами соціального захисту постанов Уряду України, наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ.

2.19. Вивчає та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, передовий досвід, останні досягнення науки та техніки, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, скорочувати витрати робочого часу, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу з цих питань підвідомчим органам соціального захисту.

2.20. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації з питань соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, одиноких непрацездатних громадян.

2.21. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі управління, високу продуктивну працю та дисципліну.

2.22. Забезпечує вирішення конкретних питань з охорони праці.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.