* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач цехової бухгалтерії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж бухгалтерської роботи - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази вищих офіційних органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності; форми й методи бухгалтерського обліку на підприємстві; план і кореспонденцію рахунків; організацію документообігу за дільницями обліку; порядок документального оформлення та відображення в системі бухгалтерського обліку господарських засобів та їх рух; методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та складення звітності на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів і подання її в установленому порядку до центральної заводської бухгалтерії. Стежить за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження та витрачання основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво. Забезпечує проведення інвентаризації незавершеного виробництва, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань. Здійснює контроль за дотриманням фінансової і касової дисципліни, правильним витрачанням фонду заробітної плати, правильним нарахуванням та видаванням усіх видів премій, винагород, різних доплат, а також проведення різних утримань із заробітної плати працівників. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності цеху за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійсненні режиму економії й заходів з удосконалення документообігу, в розробленні та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування комп'ютерної техніки. Забезпечує дотримання встановлених правил оформлення приймання та відпуску товарно-матеріальних цінностей. Здійснює контроль за збереженням власності підприємства, правильним витрачанням матеріальних цінностей. Забезпечує складання звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), виявлення причин утворення втрат і непродуктивних витрат, підготовку пропозицій із запобігання їм. Бере участь у проведенні перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення й передавання їх у встановлені терміни до архіву. Керує працівниками цехової бухгалтерії.