* *
Інструкція для посади "Завідувач цехової бухгалтерії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач цехової бухгалтерії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж бухгалтерської роботи - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази вищих офіційних органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності;
      - форми й методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
      - план і кореспонденцію рахунків;
      - організацію документообігу за дільницями обліку;
      - порядок документального оформлення та відображення в системі бухгалтерського обліку господарських засобів та їх рух;
      - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач цехової бухгалтерії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач цехової бухгалтерії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач цехової бухгалтерії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач цехової бухгалтерії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та складення звітності на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів і подання її в установленому порядку до центральної заводської бухгалтерії.

2.2. Стежить за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження та витрачання основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво.

2.3. Забезпечує проведення інвентаризації незавершеного виробництва, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням фінансової і касової дисципліни, правильним витрачанням фонду заробітної плати, правильним нарахуванням та видаванням усіх видів премій, винагород, різних доплат, а також проведення різних утримань із заробітної плати працівників.

2.5. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності цеху за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійсненні режиму економії й заходів з удосконалення документообігу, в розробленні та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування комп'ютерної техніки.

2.6. Забезпечує дотримання встановлених правил оформлення приймання та відпуску товарно-матеріальних цінностей.

2.7. Здійснює контроль за збереженням власності підприємства, правильним витрачанням матеріальних цінностей.

2.8. Забезпечує складання звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), виявлення причин утворення втрат і непродуктивних витрат, підготовку пропозицій із запобігання їм.

2.9. Бере участь у проведенні перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

2.10. Забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення й передавання їх у встановлені терміни до архіву.

2.11. Керує працівниками цехової бухгалтерії.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач цехової бухгалтерії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач цехової бухгалтерії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач цехової бухгалтерії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач цехової бухгалтерії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач цехової бухгалтерії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач цехової бухгалтерії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач цехової бухгалтерії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач цехової бухгалтерії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач цехової бухгалтерії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач цехової бухгалтерії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.