Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Диспетчер електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку; нормативні документи по роботі з клієнтурою, з листами, заявами тощо; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі зв'язку України; перспективи розвитку філіалу підприємства; організацію і технологічні процеси відповідної підгалузі електрозв'язку; схеми напрямків зв'язку; траси основних і обхідних напрямків зв'язку; технічний стан напрямків зв'язку; виробничі зв'язки між підрозділами; Закон України "Про захист прав споживачів"; положення про диспетчерську службу; засоби електрозв'язку та правила їх технічної експлуатації; порядок оформлення та ведення виробничої документації; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах підприємства. Здійснює оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку, аналізує інформацію щодо якості та доводить до відома керівництва. Доповідає керівництву про аварії та стихійні лиха, що призвели до порушення роботи засобів електрозв'язку, та про пошкодження на лініях і станційному обладнанні. Оповіщає керівництво про надзвичайні ситуації, за яких виникає загроза людям та засобам електрозв'язку. Взаємодіє з оперативними черговими штату цивільної оборони, міліції та ін. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку. Оперативно управляє аварійно-відновлювальними бригадами під час ліквідації аварій і пошкоджень. Забезпечує обхідні зв'язки. Здійснює контроль за строком усунення пошкоджень. Про початок і кінець усунення пошкоджень на обладнанні та лініях зв'язку доповідає керівництву. Виявляє порушення контрольних строків усунення пошкоджень засобів електрозв'язку, бере участь у розслідуванні причин пошкоджень напрямків зв'язку та обладнання. Своєчасно інформує керівництво та вищі диспетчерські підрозділи про зміни в режимах роботи діючих схем зв'язку та вжиті заходи і пропозиції. Оповіщає підрозділи про організацію нових, тимчасових, додаткових і обхідних напрямків зв'язку. Веде відповідну технологічну документацію. Вносить пропозиції щодо поліпшення організації та експлуатації засобів електрозв'язку. Контроль забезпечення підрозділами якості надання послуг електрозв'язку, аналізує інформацію та складає звіти. Розглядає скарги та заяви громадян, які звертаються до диспетчерських підрозділів з приводу якості наданих послуг, приймає оперативне рішення в межах своєї компетенції або направляє для розгляду відповідним фахівцям. Своєчасно надає відповіді на заяви та скарги. Стежить за обновленням довідкової інформації (перелік підрозділів, списки керівників, заступників і провідних фахівців у цих підрозділах, інструкції про роботу філіалу під час аварій і надзвичайних ситуацій та ін.). Бере участь у спецзаходах та тренуванні засобів електрозв'язку відповідно до паролів згідно з інструкціями. Забезпечує контроль за підготовкою технічних засобів для проведення виробничих нарад. Реєструє вхідну телеграфну кореспонденцію, яка надходить на телетайп у неробочий час. Контролює виконання контрольних термінів проходження телеграм, надання міжнародних переговорів та якість роботи підрозділів бюро ремонту згідно із чинною інструкцією. Забезпечує оперативне управління автотранспортом. Взаємодіє із структурними підрозділами філіалів та з аналогічними службами інших міністерств та відомств.