Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера енергосистеми, підприємства мереж - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного керування роботою енергосистеми; Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; правила проведення протиаварійних тренувань працівників електричних станцій та мереж галузі; директивні документи щодо експлуатації устаткування та споруд електростанцій і мереж; диспетчерські інструкції, посадові, виробничі, протиаварійні інструкції, інструкції з розслідування нещасних випадків; Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України; електричну схему енергосистеми; принципові електричні і теплові схеми електростанцій, підпорядкованих диспетчеру; експлуатаційні характеристики основного устаткування електростанцій та мереж; принципи роботи релейних захистів і електричних автоматичних пристроїв; принципи економічного розподілу електричних навантажень між електростанціями; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі оперативного керування енерговиробництвом; основи побудови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керування роботою енергосистеми в зміні та підпорядкованим оперативним персоналом, забезпечує найбільш надійне та економічне ведення заданого режиму роботи з урахуванням реальних обставин, що складаються. Забезпечує дотримання необхідного режиму роботи електростанцій, контролює виконання ними заданих графіків навантаження, режиму перетікання активних та реактивних потужностей по транзитах. Підтримує величину напруги та частоту в енергосистемі у встановлених межах. Вживає заходів щодо збереження статичної та динамічної стійкості енергосистеми. Дає розпорядження на ввімкнення в роботу, виведення з роботи або в резерв устаткування, що знаходиться в його оперативному керуванні або веденні та дозволяє проведення робіт на цьому устаткуванні під час своєї зміни. Керує проведенням перемикань в схемах електростанцій та мереж, що знаходяться в його оперативному керуванні, забезпечує дотримання режиму роботи гідроелектростанцій у відповідності до затверджених планів використання гідроенергетичних ресурсів та задоволення потреб інших водокористувачів та водоспоживачів. Керує ліквідацією аварій. Веде оперативний журнал та іншу оперативно-технічну документацію. Відображає на мнемосхемі всі зміни, проведені в енергосистемі. Бере участь у підготовці та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.