Інструкція для посади "Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера енергосистеми, підприємства мереж - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного керування роботою енергосистеми;
      - Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - правила проведення протиаварійних тренувань працівників електричних станцій та мереж галузі;
      - директивні документи щодо експлуатації устаткування та споруд електростанцій і мереж;
      - диспетчерські інструкції, посадові, виробничі, протиаварійні інструкції, інструкції з розслідування нещасних випадків;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - електричну схему енергосистеми;
      - принципові електричні і теплові схеми електростанцій, підпорядкованих диспетчеру;
      - експлуатаційні характеристики основного устаткування електростанцій та мереж;
      - принципи роботи релейних захистів і електричних автоматичних пристроїв;
      - принципи економічного розподілу електричних навантажень між електростанціями;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі оперативного керування енерговиробництвом;
      - основи побудови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керування роботою енергосистеми в зміні та підпорядкованим оперативним персоналом, забезпечує найбільш надійне та економічне ведення заданого режиму роботи з урахуванням реальних обставин, що складаються.

2.2. Забезпечує дотримання необхідного режиму роботи електростанцій, контролює виконання ними заданих графіків навантаження, режиму перетікання активних та реактивних потужностей по транзитах.

2.3. Підтримує величину напруги та частоту в енергосистемі у встановлених межах.

2.4. Вживає заходів щодо збереження статичної та динамічної стійкості енергосистеми.

2.5. Дає розпорядження на ввімкнення в роботу, виведення з роботи або в резерв устаткування, що знаходиться в його оперативному керуванні або веденні та дозволяє проведення робіт на цьому устаткуванні під час своєї зміни.

2.6. Керує проведенням перемикань в схемах електростанцій та мереж, що знаходяться в його оперативному керуванні, забезпечує дотримання режиму роботи гідроелектростанцій у відповідності до затверджених планів використання гідроенергетичних ресурсів та задоволення потреб інших водокористувачів та водоспоживачів.

2.7. Керує ліквідацією аварій.

2.8. Веде оперативний журнал та іншу оперативно-технічну документацію.

2.9. Відображає на мнемосхемі всі зміни, проведені в енергосистемі.

2.10. Бере участь у підготовці та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

2.11. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.