Інструкція для посади "Диспетчер електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер електрозв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв'язку;
      - нормативні документи по роботі з клієнтурою, з листами, заявами тощо;
      - адміністративно-територіальний поділ і будову мережі зв'язку України;
      - перспективи розвитку філіалу підприємства;
      - організацію і технологічні процеси відповідної підгалузі електрозв'язку;
      - схеми напрямків зв'язку;
      - траси основних і обхідних напрямків зв'язку;
      - технічний стан напрямків зв'язку;
      - виробничі зв'язки між підрозділами;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - положення про диспетчерську службу;
      - засоби електрозв'язку та правила їх технічної експлуатації;
      - порядок оформлення та ведення виробничої документації;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління.

1.4. Диспетчер електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах підприємства.

2.2. Здійснює оперативний контроль за роботою засобів електрозв'язку, аналізує інформацію щодо якості та доводить до відома керівництва.

2.3. Доповідає керівництву про аварії та стихійні лиха, що призвели до порушення роботи засобів електрозв'язку, та про пошкодження на лініях і станційному обладнанні.

2.4. Оповіщає керівництво про надзвичайні ситуації, за яких виникає загроза людям та засобам електрозв'язку.

2.5. Взаємодіє з оперативними черговими штату цивільної оборони, міліції та ін.

2.6. Веде облік зруйнованих засобів електрозв'язку.

2.7. Оперативно управляє аварійно-відновлювальними бригадами під час ліквідації аварій і пошкоджень.

2.8. Забезпечує обхідні зв'язки.

2.9. Здійснює контроль за строком усунення пошкоджень.

2.10. Про початок і кінець усунення пошкоджень на обладнанні та лініях зв'язку доповідає керівництву.

2.11. Виявляє порушення контрольних строків усунення пошкоджень засобів електрозв'язку, бере участь у розслідуванні причин пошкоджень напрямків зв'язку та обладнання.

2.12. Своєчасно інформує керівництво та вищі диспетчерські підрозділи про зміни в режимах роботи діючих схем зв'язку та вжиті заходи і пропозиції.

2.13. Оповіщає підрозділи про організацію нових, тимчасових, додаткових і обхідних напрямків зв'язку.

2.14. Веде відповідну технологічну документацію.

2.15. Вносить пропозиції щодо поліпшення організації та експлуатації засобів електрозв'язку.

2.16. Контроль забезпечення підрозділами якості надання послуг електрозв'язку, аналізує інформацію та складає звіти.

2.17. Розглядає скарги та заяви громадян, які звертаються до диспетчерських підрозділів з приводу якості наданих послуг, приймає оперативне рішення в межах своєї компетенції або направляє для розгляду відповідним фахівцям.

2.18. Своєчасно надає відповіді на заяви та скарги.

2.19. Стежить за обновленням довідкової інформації (перелік підрозділів, списки керівників, заступників і провідних фахівців у цих підрозділах, інструкції про роботу філіалу під час аварій і надзвичайних ситуацій та ін.).

2.20. Бере участь у спецзаходах та тренуванні засобів електрозв'язку відповідно до паролів згідно з інструкціями.

2.21. Забезпечує контроль за підготовкою технічних засобів для проведення виробничих нарад.

2.22. Реєструє вхідну телеграфну кореспонденцію, яка надходить на телетайп у неробочий час.

2.23. Контролює виконання контрольних термінів проходження телеграм, надання міжнародних переговорів та якість роботи підрозділів бюро ремонту згідно із чинною інструкцією.

2.24. Забезпечує оперативне управління автотранспортом.

2.25. Взаємодіє із структурними підрозділами філіалів та з аналогічними службами інших міністерств та відомств.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.