Інструкція для посади "Диспетчер з відпуску готової продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер з відпуску готової продукції" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом;
      - організацію виробничого планування і диспетчеризацію на підприємстві;
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства;
      - номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг);
      - організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції;
      - основи економіки, організацію виробництва та управління;
      - основи законодавства про працю;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Диспетчер з відпуску готової продукції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер з відпуску готової продукції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер з відпуску готової продукції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер з відпуску готової продукції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку оперативне регулювання процесу відпуску готової продукції зі складів підприємства (організації) відповідно до виробничих програм, календарних планів і змінно-добових завдань.

2.2. Контролює забезпечення складів підприємства необхідним устаткуванням, транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу відпуску готової продукції, залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства.

2.4. Здійснює впровадження і забезпечує раціональне використовування технічних засобів оперативного управління з відпуску готової продукції.

2.5. Веде диспетчерський журнал, складає звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес відпуску готової продукції.

2.6. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер з відпуску готової продукції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер з відпуску готової продукції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер з відпуску готової продукції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер з відпуску готової продукції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер з відпуску готової продукції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер з відпуску готової продукції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер з відпуску готової продукції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер з відпуску готової продукції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер з відпуску готової продукції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер з відпуску готової продукції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.