Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Директор підприємства Кіновідеопрокат", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства (відділення); спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи, національні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку сфери виробництва та розповсюдження кіновідеопродукції; порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності; сучасні методи господарювання і управління; виробничі потужності фільмобази; технологію збереження і ремонту фільмокопій; економіку, організацію виробництва, праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства (відділення). Визначає напрями розвитку підприємства (відділення) у формуванні виробничої, фінансової політики та соціальної діяльності. Організовує пропаганду, рекламування і ефективне просування художніх, науково-популярних, хронікально-документальних, учбових фільмів. Сприяє підвищенню інтенсивності використовування фільмокопій і організації прокату кінофільмів на всіх кіноустановках незалежно від відомчої приналежності, впровадженню нової техніки і технології, наукової організації праці, виробництва і управління. Забезпечує раціональне і економне витрачання коштів, виконання планових завдань згідно з встановленими кількісними і якісними показниками, а також всіх обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, підрядниками, кіновидовищними підприємствами, банком. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства (відділення) на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості виконуваних робіт, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників. Здійснює заходи з соціального розвитку підприємства (відділення), забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства (відділення), забезпечення і збереження зайнятості працівників.