* *
Інструкція для посади "Директор підприємства Кіновідеопрокат", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор підприємства Кіновідеопрокат" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства (відділення);
      - спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - перспективи, національні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку сфери виробництва та розповсюдження кіновідеопродукції;
      - порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - виробничі потужності фільмобази;
      - технологію збереження і ремонту фільмокопій;
      - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Директор підприємства Кіновідеопрокат призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор підприємства Кіновідеопрокат підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор підприємства Кіновідеопрокат керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор підприємства Кіновідеопрокат під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства (відділення).

2.2. Визначає напрями розвитку підприємства (відділення) у формуванні виробничої, фінансової політики та соціальної діяльності.

2.3. Організовує пропаганду, рекламування і ефективне просування художніх, науково-популярних, хронікально-документальних, учбових фільмів.

2.4. Сприяє підвищенню інтенсивності використовування фільмокопій і організації прокату кінофільмів на всіх кіноустановках незалежно від відомчої приналежності, впровадженню нової техніки і технології, наукової організації праці, виробництва і управління.

2.5. Забезпечує раціональне і економне витрачання коштів, виконання планових завдань згідно з встановленими кількісними і якісними показниками, а також всіх обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, підрядниками, кіновидовищними підприємствами, банком.

2.6. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства (відділення) на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості виконуваних робіт, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

2.7. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників.

2.8. Здійснює заходи з соціального розвитку підприємства (відділення), забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.9. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

2.10. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

2.12. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства (відділення), забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор підприємства Кіновідеопрокат має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор підприємства Кіновідеопрокат несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.