* *
Інструкція для посади "Директор представництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор представництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує відповідний вид діяльності;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування об'єднання (підприємства, фірми);
      - цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування;
      - порядок проведення переговорів, експертиз, укладення контрактів;
      - основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу;
      - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об'єднання (підприємства, фірми);
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг;
      - менеджмент персоналу;
      - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
      - основи трудового законодавства;
      - історію, культуру, економіку України та країни перебування.

1.4. Директор представництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор представництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор представництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор представництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Представляє в регіоні або країні перебування інтереси об'єднання (підприємства, фірми) з питань певного виду діяльності та діє від його імені.

2.2. Організовує роботу представництва.

2.3. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання.

2.4. Організовує роботу з укладання угод від імені об'єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва.

2.5. Формує в регіоні або країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об'єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу.

2.6. Розробляє маркетингові стратегії, обґрунтування асортиментної та цінової політики.

2.7. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній.

2.8. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладенню контрактів.

2.9. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності регіону або країни перебування.

2.10. Бере участь у роботі міжнародних представництв та їх органів з питань економічного та науково-технічного співробітництва.

2.11. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об'єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України.

2.12. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор представництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор представництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор представництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор представництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор представництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор представництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор представництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор представництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор представництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор представництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор представництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор представництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор представництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор представництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор представництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор представництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.