* *
Інструкція для посади "Директор регіонального структурного підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор регіонального структурного підрозділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, Статут Украероруху (головного підприємства);
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - настанови, інструкції, накази й інші документи, які регламентують організацію роботи регіонального структурного підрозділу;
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств;
      - стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.4. Директор регіонального структурного підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор регіонального структурного підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор регіонального структурного підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор регіонального структурного підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності регіонального структурного підрозділу.

2.2. За дорученням Украероруху (або головного підприємства) здійснює зовнішньоекономічну діяльність з надання послуг іноземним суб'єктам господарчої діяльності у сфері обслуговування повітряного руху.

2.3. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

2.4. Організовує виробничо-господарську діяльність регіонального структурного підрозділу на основі застосування методів планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду.

2.5. Забезпечує здійснення бухгалтерського, податкового, оперативного обліку та складання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності згідно з чинним законодавством України і розпорядженнями Украероруху (головного підприємства).

2.6. Планує, здійснює і координує ефективне і безпечне використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху у районі (зонах) відповідальності регіонального структурного підрозділу та визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору.

2.7. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, начальникам служб обслуговування повітряного руху, начальникам виробничих відділів та служб свого підрозділу.

2.8. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.9. Представляє регіональний структурний підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі повноважень, визначених положенням та окремим дорученням Украероруху (головного підприємства).

2.10. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства, бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.11. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства.

2.12. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами.

2.13. Їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор регіонального структурного підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор регіонального структурного підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор регіонального структурного підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор регіонального структурного підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор регіонального структурного підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор регіонального структурного підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор регіонального структурного підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор регіонального структурного підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор регіонального структурного підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор регіонального структурного підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.