* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища педагогічна (медична) освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань соціально-психологічної реабілітації дітей; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю щодо тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечує своєчасне надання дітям лікувально-профілактичної допомоги (проведення оцінки їх фізичного та психічного розвитку, проведення терапії загальних нервово-психічних відхилень, здійснення контролю за організацією та режимом харчування в закладі, дотримання санітарно-епідемічних вимог, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей); створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; проведення психолого-педагогічної корекції; формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; здійснення трудової адаптації дітей. Захищає особисті й майнові права та інтереси дітей. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, розпоряджається його коштами, діє від імені центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціально-психологічної реабілітації дітей. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові (робочі) інструкції працівників, застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників центру та проходження ними атестації. Несе відповідальність за діяльність центру перед його засновником. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.