* *
Інструкція для посади "Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища педагогічна (медична) освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань соціально-психологічної реабілітації дітей;
      - інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації;
      - основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - державну мову.

1.4. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю щодо тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

2.2. Забезпечує своєчасне надання дітям лікувально-профілактичної допомоги (проведення оцінки їх фізичного та психічного розвитку, проведення терапії загальних нервово-психічних відхилень, здійснення контролю за організацією та режимом харчування в закладі, дотримання санітарно-епідемічних вимог, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей); створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; проведення психолого-педагогічної корекції; формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; здійснення трудової адаптації дітей.

2.3. Захищає особисті й майнові права та інтереси дітей.

2.4. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, розпоряджається його коштами, діє від імені центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

2.5. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціально-психологічної реабілітації дітей.

2.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові (робочі) інструкції працівників, застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру.

2.7. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників центру та проходження ними атестації.

2.8. Несе відповідальність за діяльність центру перед його засновником.

2.9. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.