* *
Інструкція для посади "Директор школи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор школи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність школи;
      - основи трудового та цивільного законодавства;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - державну мову.

1.4. Директор школи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор школи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор школи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор школи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує навчальною та виховною роботою в школі.

2.2. Організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників.

2.3. Організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, періодично проводить з ними методичні заняття.

2.4. Керує роботою методичної ради.

2.5. Вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної та спортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом.

2.7. Вживає заходів із запобігання аваріям та пригодам.

2.8. Відповідає за виконання правил безпеки під час проведення спортивно-масових заходів.

2.9. Стежить за якісним збереженням приміщень та споруд, забезпеченням безпечного ведення робіт та протипожежних заходів.

2.10. Розробляє та подає на затвердження органу вищого рівня штатні розписи, кошторис доходів та видатків.

2.11. Контролює правильність витрат коштів згідно із затвердженим кошторисом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор школи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор школи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор школи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор школи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор школи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор школи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор школи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор школи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор школи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор школи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор школи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор школи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор школи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор школи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор школи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор школи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.