* *
Інструкція для посади "Директор-розпорядник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор-розпорядник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство;
      - вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів;
      - кадрові ресурси підприємства;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - кон'юнктуру ринку;
      - порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор-розпорядник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор-розпорядник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор-розпорядник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор-розпорядник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства (установи, організації).

2.2. Забезпечує розроблення та виконання виробничо-господарських, фінансових і бізнес-планів підприємства (установи, організації), що спрямовані на ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів.

2.3. Спрямовує діяльність усіх структурних підрозділів підприємства (установи, організації) на розвиток та вдосконалення виробництва з урахуванням ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства (установи, організації), зростання обсягів реалізації продукції, її якості та конкурентоспроможності.

2.4. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей.

2.5. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, установи, організації.

2.6. Укладає угоди та контракти.

2.7. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації) в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.8. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати; раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації, розподілу праці, психофізіології; забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі.

2.9. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, установи, організації, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору.

2.10. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.11. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства (установи, організації).

2.12. Інформує керівництво про виявлені недоліки на виробництві, бере участь у їх усуненні.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор-розпорядник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор-розпорядник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор-розпорядник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор-розпорядник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор-розпорядник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор-розпорядник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор-розпорядник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор-розпорядник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор-розпорядник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор-розпорядник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор-розпорядник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор-розпорядник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор-розпорядник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор-розпорядник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.