* *
Інструкція для посади "Директор центру соціально-психологічної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру соціально-психологічної допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної роботи, практичного психолога, педагога соціального тощо: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру;
      - інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку системи центрів соціально-психологічної допомоги, здійснення ними роботи з різними групами клієнтів;
      - основи державного управління економікою та управління персоналом;
      - основи права;
      - форми контролю за виконанням рішень та доручень;
      - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - практику застосування чинного законодавства під час роботи з різними групами населення;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
      - державну мову.

1.4. Директор центру соціально-психологічної допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру соціально-психологічної допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру соціально-психологічної допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру соціально-психологічної допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно із чинним законодавством діяльністю центру соціально-психологічної допомоги.

2.2. Розподіляє обов'язки між працівниками центру, спрямовує та контролює їх роботу.

2.3. Забезпечує ефективне виконання покладених на центр завдань і несе персональну відповідальність за їх виконання, законність прийнятих ним рішень.

2.4. Затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові (робочі) інструкції працівників центру.

2.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

2.7. Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат.

2.8. Створює в центрі конкурсні та атестаційні комісії.

2.9. Забезпечує центр кваліфікованими кадрами та створює для них безпечні й сприятливі умови праці.

2.10. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру в установленому порядку.

2.11. Організовує підвищення кваліфікації та атестацію працівників центру й приймає рішення за її результатами.

2.12. Визначає ступінь відповідальності працівників центру; заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення.

2.13. Планує, здійснює та контролює ефективну взаємодію з іншими зацікавленими установами, організаціями, підприємствами та структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій.

2.14. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.15. Бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики.

2.16. Забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, санітарії та пожежної безпеки.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру соціально-психологічної допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру соціально-психологічної допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.