* *
Інструкція для посади "Директор центру реабілітації інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру реабілітації інвалідів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації інвалідів;
      - інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації;
      - основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
      - державну мову.

1.4. Директор центру реабілітації інвалідів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру реабілітації інвалідів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру реабілітації інвалідів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру реабілітації інвалідів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на основі чинного положення про центр реабілітації інвалідів роботою з професійної, соціальної та медичної реабілітації інвалідів.

2.2. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу.

2.3. Забезпечує систему соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації інваліда до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; систему медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і тренування нових професійно значущих функцій.

2.4. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів.

2.5. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами держави, країн СНД, закордонних центрів з питань професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів.

2.6. Бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації інвалідів.

2.7. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру, правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

2.8. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами.

2.9. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру реабілітації інвалідів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру реабілітації інвалідів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру реабілітації інвалідів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру реабілітації інвалідів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру реабілітації інвалідів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру реабілітації інвалідів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру реабілітації інвалідів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру реабілітації інвалідів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру реабілітації інвалідів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру реабілітації інвалідів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.