* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру соціально-психологічної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної роботи, практичного психолога, педагога соціального тощо: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку системи центрів соціально-психологічної допомоги, здійснення ними роботи з різними групами клієнтів; основи державного управління економікою та управління персоналом; основи права; форми контролю за виконанням рішень та доручень; форми та методи роботи із засобами масової інформації; практику застосування чинного законодавства під час роботи з різними групами населення; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно із чинним законодавством діяльністю центру соціально-психологічної допомоги. Розподіляє обов'язки між працівниками центру, спрямовує та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на центр завдань і несе персональну відповідальність за їх виконання, законність прийнятих ним рішень. Затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові (робочі) інструкції працівників центру. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат. Створює в центрі конкурсні та атестаційні комісії. Забезпечує центр кваліфікованими кадрами та створює для них безпечні й сприятливі умови праці. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру в установленому порядку. Організовує підвищення кваліфікації та атестацію працівників центру й приймає рішення за її результатами. Визначає ступінь відповідальності працівників центру; заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення. Планує, здійснює та контролює ефективну взаємодію з іншими зацікавленими установами, організаціями, підприємствами та структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики. Забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, санітарії та пожежної безпеки.