* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру реабілітації інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації інвалідів; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує на основі чинного положення про центр реабілітації інвалідів роботою з професійної, соціальної та медичної реабілітації інвалідів. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу. Забезпечує систему соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації інваліда до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; систему медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і тренування нових професійно значущих функцій. Організовує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами держави, країн СНД, закордонних центрів з питань професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів. Бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації інвалідів. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру, правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.