Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Директор транспортно-експедиційного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності транспортно-експедиційного підприємства; податкове та екологічне законодавство; основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; технологію організації транспортно-експедиційного обслуговування; можливості ефективного використання автотранспортних засобів, наявних технологічних процесів; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; основи економіки, організації вантажних автомобільних перевезень та транспортно-експедиційного обслуговування; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності транспортно-експедиційного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Направляє діяльність персоналу на забезпечення своєчасного виконання договорів транспортної експедиції, організацію перевезень вантажів, їх експедиційне обслуговування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки та видачі вантажів, а також виконання інших умов, обумовлених договором. Забезпечує можливість ефективного використання автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів і обладнання. Аналізує результати роботи транспортно-експедиційного підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Стимулює підвищення продуктивності праці всіх працюючих, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів, що входять до складу транспортно-експедиційного підприємства, дотриманням працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Сприяє найкращому використанню знань і досвіду працівників, створенню безпечних умов для їхньої праці. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Несе відповідальність за дотримання законів та нормативно-правових актів, а також вимог та положень міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту, забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.