* *
Інструкція для посади "Директор транспортно-експедиційного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор транспортно-експедиційного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності транспортно-експедиційного підприємства;
      - податкове та екологічне законодавство;
      - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - технологію організації транспортно-експедиційного обслуговування;
      - можливості ефективного використання автотранспортних засобів, наявних технологічних процесів;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів;
      - основи економіки, організації вантажних автомобільних перевезень та транспортно-експедиційного обслуговування;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор транспортно-експедиційного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор транспортно-експедиційного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор транспортно-експедиційного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор транспортно-експедиційного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності транспортно-експедиційного підприємства.

2.2. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання.

2.3. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна.

2.4. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами.

2.5. Направляє діяльність персоналу на забезпечення своєчасного виконання договорів транспортної експедиції, організацію перевезень вантажів, їх експедиційне обслуговування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки та видачі вантажів, а також виконання інших умов, обумовлених договором.

2.6. Забезпечує можливість ефективного використання автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів і обладнання.

2.7. Аналізує результати роботи транспортно-експедиційного підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.8. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.9. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору.

2.10. Стимулює підвищення продуктивності праці всіх працюючих, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів, що входять до складу транспортно-експедиційного підприємства, дотриманням працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів.

2.11. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати.

2.12. Сприяє найкращому використанню знань і досвіду працівників, створенню безпечних умов для їхньої праці.

2.13. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.14. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів.

2.15. Несе відповідальність за дотримання законів та нормативно-правових актів, а також вимог та положень міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту, забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища.

2.16. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.

2.17. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор транспортно-експедиційного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор транспортно-експедиційного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.