Інструкція для посади "Начальник комерційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник комерційного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - організацію товаропросування;
      - умови постачання, транспортування і зберігання товарів;
      - види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів та інш.), обліку і контролю їх виконання;
      - правове забезпечення комерційних угод;
      - порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду;
      - методи аналізу та оцінювання попиту покупців;
      - методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів;
      - порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів;
      - порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів;
      - форми закупівлі і продажу товарів;
      - основи маркетингу;
      - фінансову політику підприємства;
      - етику ділового спілкування і ведення переговорів;
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки, використання систем зв'язку;
      - основи трудового законодавства;
      - соціально-психологічні особливості управління персоналом;
      - форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Начальник комерційного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник комерційного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник комерційного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник комерційного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів.

2.2. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках.

2.3. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства.

2.4. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків.

2.5. Організує господарські зв'язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.

2.6. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків.

2.7. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів.

2.8. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обгрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів.

2.9. Бере участь у становленні зв'язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів.

2.10. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей.

2.11. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов'язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків.

2.12. Організує оформлення і пред'явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов'язань; позови до арбітражного суду.

2.13. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них.

2.14. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення.

2.15. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж.

2.16. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках.

2.17. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків.

2.18. Бере участь у підготовці фінансових звітів.

2.19. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп'ютерної техніки при вирішенні комерційних задач.

2.20. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник комерційного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник комерційного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник комерційного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник комерційного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник комерційного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник комерційного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник комерційного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник комерційного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник комерційного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.