Інструкція для посади "Начальник комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник комплексу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного);
      - технологію виконання робіт, технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи техніки, правила технічної експлуатації вантажних, перевантажувальних машин;
      - правила охорони праці;
      - чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища;
      - техніко-економічне й виробниче планування;
      - економіку, організацію праці й управління;
      - етику ділового спілкування;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник комплексу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник комплексу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник комплексу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник комплексу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює адміністративно-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного) щодо основних функціональних напрямів.

2.2. Контролює дотримання технології виконуваних робіт.

2.3. Координує роботу підрозділів комплексу.

2.4. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу.

2.5. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування.

2.6. Організовує і контролює роботу диспетчерської служби комплексу.

2.7. Забезпечує підготовку складської площі до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів.

2.8. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу.

2.9. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту.

2.10. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами.

2.11. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів.

2.12. Заохочує працівників, які відзначились, і накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни.

2.13. Контролює дотримання працівниками технологічної й трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.14. Стежить за впровадженням засобів механізації і автоматизації, забезпечуючи відповідність їх сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці.

2.15. Керує складанням перспективних і річних планів роботи комплексу і плану технічного розвитку виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного переозброєння виробництва.

2.16. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженням та попереджувальними знаками.

2.17. На основі сучасних досягнень науки і техніки, передового досвіду, з урахуванням кон'юнктури ринку, організовує роботу з удосконалення та оновлення продукції, що випускається, робіт (послуг), що надаються.

2.18. Розглядає технічну документацію, пов'язану з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва новозбудованих об'єктів.

2.19. Упроваджує передові методи праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, організовує проведення технічного навчання працівників комплексу.

2.20. Організовує виконання заходів з охорони праці, забезпечує справний і безпечний стан устаткування, механізмів, інструменту.

2.21. Проводить роботу з пошуку та організації додаткових виробничих резервів підвищення продуктивності праці, зниження витрат (трудових, матеріальних).

2.22. Аналізує результати виробничої діяльності комплексу, причини, що викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків.

2.23. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник комплексу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник комплексу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник комплексу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник комплексу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник комплексу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник комплексу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник комплексу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник комплексу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник комплексу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник комплексу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник комплексу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник комплексу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник комплексу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник комплексу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник комплексу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник комплексу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.