Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-дослідного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших суміжних сферах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності; вимоги до ведення поточного діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє керівництво науковою та господарською діяльністю відділу щодо розробки, створення та впровадження сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації. Визначає основні напрями та завдання відділу. Здійснює підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень та розробок, координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами Інституту, взаємодію з іншими установами, організаціями та підприємствами. Організовує контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту. Забезпечує координацію при розробленні основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління. Координує та контролює підготовку документів для організації роботи Ученої ради Інституту, їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень. Подає пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, стажування особового складу Інституту. Організовує та контролює виконання відділом заходів щодо наукової та науково-технічної діяльності в межах завдань, визначених установчими документами Інституту, та відповідно до своїх повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; контролювати стан дисципліни серед особового складу відділу; вимагати від підрозділів Інституту вчасного надання інформації за напрямами роботи відділу для аналізу та формування планово-звітних документів відповідно до вказівок керівництва Інституту та нормативно-правових актів Держспецзв’язку; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Інституту з питань, що стосуються його діяльності.