Інструкція для посади "Начальник науково-дослідного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник науково-дослідного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших суміжних сферах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності;
      - вимоги до ведення поточного діловодства;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник науково-дослідного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник науково-дослідного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник науково-дослідного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник науково-дослідного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво науковою та господарською діяльністю відділу щодо розробки, створення та впровадження сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації.

2.2. Визначає основні напрями та завдання відділу.

2.3. Здійснює підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень та розробок, координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами Інституту, взаємодію з іншими установами, організаціями та підприємствами.

2.4. Організовує контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту.

2.5. Забезпечує координацію при розробленні основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління.

2.6. Координує та контролює підготовку документів для організації роботи Ученої ради Інституту, їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень.

2.7. Подає пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, стажування особового складу Інституту.

2.8. Організовує та контролює виконання відділом заходів щодо наукової та науково-технічної діяльності в межах завдань, визначених установчими документами Інституту, та відповідно до своїх повноважень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник науково-дослідного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник науково-дослідного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник науково-дослідного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник науково-дослідного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник науково-дослідного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник науково-дослідного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник науково-дослідного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник науково-дослідного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник науково-дослідного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник науково-дослідного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; контролювати стан дисципліни серед особового складу відділу; вимагати від підрозділів Інституту вчасного надання інформації за напрямами роботи відділу для аналізу та формування планово-звітних документів відповідно до вказівок керівництва Інституту та нормативно-правових актів Держспецзв’язку; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Інституту з питань, що стосуються його діяльності.