Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-дослідного центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших сферах не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту та регламентують науково-організаційну діяльність, Дисциплінарний статут; новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їхньої експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів при здійсненні наукової та науково-дослідної роботи; інструкцію з діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю центру, спрямованою на організацію та виконання наукової та науково-дослідної роботи в Інституті, впровадження її результатів у сферу спеціального зв’язку і захисту інформації та практичну діяльність Держспецзв’язку. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державних цільових програм та програм науково-технічного розвитку Держспецзв’язку щодо створення, розвитку, модернізації спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, розвитку криптографічного та технічного захисту інформації. Бере участь у науковому супроводженні створення науково-технічної продукції щодо тематичного контролю на всіх етапах її створення та впровадження, організації експертного забезпечення для оцінки наукового рівня та якості науково-технічної продукції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань організації та здійснення наукової та науково-технічної діяльності Держспецзв’язку; у формуванні та обґрунтуванні мети й завдань дослідницьких робіт та проектних розробок, визначає значення та необхідність їх проведення, шляхи та методи відповідних рішень. Організовує в Інституті проведення комплексних досліджень та розробок у сфері науково-технічної діяльності, бере участь у їх виконанні та впровадженні. Забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та фаховий науковий рівень науково-дослідних робіт в Інституті, практичне використання їх результатів. Координує діяльність підпорядкованих йому структурних підрозділів, забезпечує використання в їхній діяльності новітніх технологій та науково-технічних досягнень, патентних та науково-інформаційних матеріалів, прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, погодження технічної документації зі співвиконавцями, організаціями-замовниками. Організовує складання зведених науково-технічних звітів, подання керівництву Інституту та Держспецзв’язку науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи, підготовку до видання наукових праць, які є результатом досліджень та розробок. Здійснює керівництво роботою з укладання угод на виконання робіт сторонніми організаціями та надання науково-методичної допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям. Бере участь у пропагуванні наукових знань і досягнень науки та техніки, в організації наукових конференцій, нарад; у вирішенні основних питань науково-технічної діяльності та здійсненні заходів щодо забезпечення виконання затверджених планом робіт, скорочення термінів та вартості досліджень і проектування, підвищення ефективності наукових досліджень та розробок. Удосконалює організацію роботи з розвитку діяльності Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, на підприємствах, в установах, організаціях; брати участь у наукових та науково-дослідних роботах, які виконуються в Інституті або супроводжуються ним; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи центру з питань, що стосуються його діяльності; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.