Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів вищого рівня, які стосуються діяльності служби та оперативного керування виробництвом; профіль, спеціалізацію й особливості структури служби; будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості устаткування, що експлуатується службою; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів; кадрові ресурси служби: чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; ринкові методи господарювання та управління; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, трудового законодавства, менеджменту; організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює за видом діяльності служби організаційне та технічне керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованої служби підприємства. Забезпечує: додержання заданої технології виробництва та правил технічної експлуатації устаткування; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; безпечне ведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аваріям у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; використання раціональних форм мотивації праці; дотримання правил і норм з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Вирішує питання щодо виробничо-господарської діяльності служби в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Організовує: розроблення планів технічного переоснащення служби та модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання; розроблення заходів з економії енергоресурсів, сировини тощо. Раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації та розподілу праці, забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, технічного й економічного навчання, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі служби. Бере участь у комісіях з приймання в експлуатацію обладнання, у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами. Аналізує виробничо-господарську діяльність служби, стан охорони праці, вимушених зупинок робіт та аварій і розробляє заходи запобігання їм. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан служби. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.