* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України і нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу в межах делегованих йому начальником відділу повноважень, розподіляє обов’язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. Забезпечує та контролює у межах своєї компетенції роботу відділу з реалізації покладених на відділ територіального вузла завдань щодо забезпечення функціонування та безпеки державної системи урядового зв’язку. Бере участь у плануванні та організації систем захисту інформації та встановлення урядового зв’язку. Координує раціоналізаторську та винахідницьку роботу у відділі. Організовує та координує діяльність відділу з розробки проектів та основних заходів територіального вузла, аналітичних матеріалів, пропозицій у межах наданих повноважень. Бере участь у розробленні планів підготовки структурних підрозділів до особливого періоду та надзвичайних ситуацій. Організує роботу внутрішньої перевірочної комісії. Організовує експлуатацію і протипожежну безпеку приміщень. Проводить роботу з обладнання та удосконалення навчально-матеріальної бази. У межах своєї компетенції контролює виконання наказів. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності. Вживає заходів щодо належної професійної підготовки особового складу відділу, за необхідності проводить з ним заняття. Організовує та контролює ведення обліку і звітності у встановленому порядку, роботу з документами, здійснює контроль за їх збереженням.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; надавати рекомендації щодо професійної підготовки особового складу, давати підлеглим доручення та завдання з питань, що належать до його функціональних обов’язків; контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань особовим складом відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення виконання обов’язків та усунення виявлених недоліків у службовій діяльності; ознайомлюватися з планами територіального підрозділу, що стосується його діяльності; вносити пропозиції начальнику відділу щодо поліпшення роботи відділу.