* *
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України і нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу в межах делегованих йому начальником відділу повноважень, розподіляє обов’язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу.

2.2. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує та контролює у межах своєї компетенції роботу відділу з реалізації покладених на відділ територіального вузла завдань щодо забезпечення функціонування та безпеки державної системи урядового зв’язку.

2.4. Бере участь у плануванні та організації систем захисту інформації та встановлення урядового зв’язку.

2.5. Координує раціоналізаторську та винахідницьку роботу у відділі.

2.6. Організовує та координує діяльність відділу з розробки проектів та основних заходів територіального вузла, аналітичних матеріалів, пропозицій у межах наданих повноважень.

2.7. Бере участь у розробленні планів підготовки структурних підрозділів до особливого періоду та надзвичайних ситуацій.

2.8. Організує роботу внутрішньої перевірочної комісії.

2.9. Організовує експлуатацію і протипожежну безпеку приміщень.

2.10. Проводить роботу з обладнання та удосконалення навчально-матеріальної бази.

2.11. У межах своєї компетенції контролює виконання наказів.

2.12. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності.

2.13. Вживає заходів щодо належної професійної підготовки особового складу відділу, за необхідності проводить з ним заняття.

2.14. Організовує та контролює ведення обліку і звітності у встановленому порядку, роботу з документами, здійснює контроль за їх збереженням.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; надавати рекомендації щодо професійної підготовки особового складу, давати підлеглим доручення та завдання з питань, що належать до його функціональних обов’язків; контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань особовим складом відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення виконання обов’язків та усунення виявлених недоліків у службовій діяльності; ознайомлюватися з планами територіального підрозділу, що стосується його діяльності; вносити пропозиції начальнику відділу щодо поліпшення роботи відділу.