* *
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність у відповідній сфері управління;
      - державну політику за напрямом діяльності відділу;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах повноважень, делегованих йому начальником відділу.

2.2. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи відділу щодо реалізації державної політики у сфері управління.

2.4. Здійснює у межах своєї компетенції та наданих повноважень контроль за станом справ у діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення.

2.5. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності відділу; ефективність використання наявних сил і засобів; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

2.6. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються повноважень підрозділу, підготовку за ними проектів відповідних рішень.

2.7. Планує організацію професійної підготовки особового складу відділу, здійснює контроль за її ходом.

2.8. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.9. Виконує інші доручення керівництва.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірках органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно із чинним законодавством у межах своєї компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та управління з питань, що стосуються його повноважень; у процесі виконання покладених на відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.