* *
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи організації праці та управління;
      - організацію роботи відділу;
      - види та форми звітності;
      - принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво відділом у межах делегованих йому начальником відділу повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки та несе персональну відповідальність за результати роботи відділу.

2.3. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Держспецзв’язку.

2.4. Визначає першочергові напрями діяльності з метою реалізації завдань, поставлених перед відділом, контролює дотримання особовим складом режиму секретності та законності у службовій діяльності.

2.5. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, у межах наданих повноважень.

2.6. Організовує взаємодію з органами Держспецзв’язку під час виконання оперативно-службових завдань відділу.

2.7. В умовах виконання професійних завдань аналізує стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей, вносить керівнику відділу пропозиції щодо усунення негативних, закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань.

2.8. Надає підлеглим організаційно-методичну допомогу під час вирішення ними функціональних завдань та обов’язків.

2.9. Забезпечує та організовує своєчасне виконання особовим складом відділу наказів, розпоряджень та вказівок керівництва Держспецзв’язку, заяв і скарг громадян, запитів та інших документів, що надходять від державних органів.

2.10. Подає у межах своєї компетенції керівнику відділу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, заохочення та накладання стягнень.

2.11. Контролює внутрішній розпорядок та визначений режим роботи особового складу відділу.

2.12. З урахуванням фахової діяльності відділу забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу.

2.13. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.14. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасність подання до керівних органів статистичних даних, інших відомостей про стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом роботи відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності відділу; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.