* *
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за фахом «Провізор загального профілю». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах наданих йому повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов`язки.

2.3. У межах наданих повноважень розподіляє обов`язки між особовим складом, контролює його роботу.

2.4. Організовує забезпечення структурних підрозділів закладу медичною технікою, устаткуванням, медикаментами тощо відповідної якості згідно із затвердженими нормативами.

2.5. У межах наданих йому повноважень керує розробкою проектів перспективних, річних та поточних планів медичного забезпечення на основі визначення потреб медичних підрозділів за їх заявками на матеріальні ресурси з їх обґрунтуванням, необхідними розрахунками, встановленням термінів поставок.

2.6. Організовує роботу з аналізу стану та кількості медичного устаткування і медичних препаратів у структурних підрозділах закладу.

2.7. За дорученням начальника відділу бере участь у планових та позапланових перевірках збереження та належного використання медичної техніки та устаткування, створення необхідних умов для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей.

2.8. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо підвищення ефективності використання медичної техніки та устаткування, інших медичних виробів.

2.9. Аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимізації; стан виконавської дисципліни за напрямом роботи відділу, вживає заходів щодо її зміцнення.

2.10. Розроблює та впроваджує заходи з охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.12. Веде встановлену звітну та статистичну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; заслуховувати звіти особового складу відділу про виконання ним функціональних обов`язків; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.