* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Директор кінотеатру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в організаціях кіномережі - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організацій кіномережі; досягнення, перспективи, національні і світові тенденції технічного, економічного і соціального розвитку кіногалузі; сучасні методи господарювання і управління, економіку, організацію виробництва, праці і управління; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності кінотеатру, керуючись "Положенням про кінообслуговування" та іншими нормативними матеріалами. Визначає напрями розвитку фінансової, цінової, репертуарної та соціальної діяльності кінотеатру. Організовує роботу кінотеатру, забезпечує відповідність кінотеатру кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб населення, підвищення продуктивності праці, якості кінопоказу та обслуговування глядачів на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології. Спрямовує діяльність персоналу кінотеатру на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Забезпечує виконання кінотеатром програми оновлення репертуару, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, Міністерством культури і мистецтв України. Організовує виробничо-господарську діяльність кінотеатру на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, підвищення технічного рівня і якості кінопоказу, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи з соціального розвитку кінотеатру, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику директора, головному адміністратору, провідному інженеру з експлуатації та ремонту. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу кінотеатру, забезпечення і збереження зайнятості працівників.