* *
Інструкція для посади "Директор кінотеатру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор кінотеатру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в організаціях кіномережі - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності організацій кіномережі;
      - досягнення, перспективи, національні і світові тенденції технічного, економічного і соціального розвитку кіногалузі;
      - сучасні методи господарювання і управління, економіку, організацію виробництва, праці і управління;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.4. Директор кінотеатру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор кінотеатру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор кінотеатру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор кінотеатру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності кінотеатру, керуючись "Положенням про кінообслуговування" та іншими нормативними матеріалами.

2.2. Визначає напрями розвитку фінансової, цінової, репертуарної та соціальної діяльності кінотеатру.

2.3. Організовує роботу кінотеатру, забезпечує відповідність кінотеатру кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб населення, підвищення продуктивності праці, якості кінопоказу та обслуговування глядачів на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології.

2.4. Спрямовує діяльність персоналу кінотеатру на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

2.5. Забезпечує виконання кінотеатром програми оновлення репертуару, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, Міністерством культури і мистецтв України.

2.6. Організовує виробничо-господарську діяльність кінотеатру на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, підвищення технічного рівня і якості кінопоказу, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

2.7. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.8. Здійснює заходи з соціального розвитку кінотеатру, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.9. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

2.10. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику директора, головному адміністратору, провідному інженеру з експлуатації та ремонту.

2.11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

2.12. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу кінотеатру, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор кінотеатру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор кінотеатру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор кінотеатру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор кінотеатру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор кінотеатру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор кінотеатру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор кінотеатру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор кінотеатру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор кінотеатру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор кінотеатру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор кінотеатру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор кінотеатру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор кінотеатру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор кінотеатру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.