* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор інтернату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність стаціонарної установи; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції стаціонарної установи; профіль і особливості стаціонарної установи; організацію обслуговування громадян похилого віку та інвалідів; основи організації фінансово-господарської діяльності установи; соціально-психологічні основи управління; відповідні профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якого пов'язана відповідна діяльність); основи права, економіки, діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує стаціонарною установою медико-соціального обслуговування населення. Організовує всю роботу стаціонарної установи та несе повну відповідальність за її стан і діяльність. Безпосередньо контролює роботу медичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу стаціонарної установи з питань організації харчування, медичного, соціально-побутового, культурно-масового обслуговування підопічних, навчально-виховну роботу з дітьми. Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній, культурній і соціальній сферах життя суспільства, умов для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі, високу продуктивну дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі. Забезпечує господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи. Співпрацює з підсобними господарствами, лікувально-виробничими майстернями та промисловими виробництвами стаціонарних установ. Організовує роботу різних міні-виробництв, ураховуючи місцеві умови. Вживає необхідних заходів щодо залучення позабюджетних коштів з метою поліпшення обслуговування підопічних, забезпечення установи кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, додержання трудового законодавства, зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди, видає доручення, у тому числі з правом передоручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки стаціонарної установи. У межах своєї компетенції видає накази та розпорядження по стаціонарній установі. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. У межах наданих йому прав у разі виробничої необхідності доручає іншим посадовим особам (заступникам директора, керівникам інших виробничих підрозділів стаціонарної установи) виконання окремих виробничо-господарських функцій. Затверджує у встановленому порядку режим роботи стаціонарної установи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.