* *
Інструкція для посади "Директор інтернату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор інтернату" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність стаціонарної установи;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції стаціонарної установи;
      - профіль і особливості стаціонарної установи;
      - організацію обслуговування громадян похилого віку та інвалідів;
      - основи організації фінансово-господарської діяльності установи;
      - соціально-психологічні основи управління;
      - відповідні профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якого пов'язана відповідна діяльність);
      - основи права, економіки, діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Директор інтернату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор інтернату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор інтернату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор інтернату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує стаціонарною установою медико-соціального обслуговування населення.

2.2. Організовує всю роботу стаціонарної установи та несе повну відповідальність за її стан і діяльність.

2.3. Безпосередньо контролює роботу медичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу стаціонарної установи з питань організації харчування, медичного, соціально-побутового, культурно-масового обслуговування підопічних, навчально-виховну роботу з дітьми.

2.4. Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній, культурній і соціальній сферах життя суспільства, умов для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів.

2.5. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі, високу продуктивну дисципліну.

2.6. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі.

2.7. Забезпечує господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи.

2.8. Співпрацює з підсобними господарствами, лікувально-виробничими майстернями та промисловими виробництвами стаціонарних установ.

2.9. Організовує роботу різних міні-виробництв, ураховуючи місцеві умови.

2.10. Вживає необхідних заходів щодо залучення позабюджетних коштів з метою поліпшення обслуговування підопічних, забезпечення установи кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, додержання трудового законодавства, зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

2.11. Діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди, видає доручення, у тому числі з правом передоручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки стаціонарної установи.

2.12. У межах своєї компетенції видає накази та розпорядження по стаціонарній установі.

2.13. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

2.14. У межах наданих йому прав у разі виробничої необхідності доручає іншим посадовим особам (заступникам директора, керівникам інших виробничих підрозділів стаціонарної установи) виконання окремих виробничо-господарських функцій.

2.15. Затверджує у встановленому порядку режим роботи стаціонарної установи.

2.16. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор інтернату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор інтернату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор інтернату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор інтернату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор інтернату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор інтернату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор інтернату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор інтернату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор інтернату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор інтернату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор інтернату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор інтернату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор інтернату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор інтернату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор інтернату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор інтернату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.