* *
Інструкція для посади "Директор кіностудії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор кіностудії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтв;
      - основи трудового законодавства України;
      - чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і фінансову діяльність кіностудії;
      - постанови і рішення Кабінету Міністрів, Державного управління кінематографії, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтв;
      - економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор кіностудії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор кіностудії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор кіностудії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор кіностудії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво діяльністю кіностудії.

2.2. Забезпечує розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів.

2.3. За наявності виробничої бази організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства.

2.4. Діє від імені кіностудії.

2.5. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.6. Відкриває у банках рахунки.

2.7. Користується правом розпорядження коштами.

2.8. У межах своєї компетенції видає накази та затверджує відповідні акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.9. Укладає угоди та контракти.

2.10. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт над новими фільмами, визначає готовність сценарію і терміни виробництва фільмів.

2.11. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.12. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за кіностудією майна.

2.13. Організовує весь комплекс робіт у павільйонах, під час виїздів у експедиції.

2.14. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.15. Забезпечує розроблення, укладання і використання колективного договору.

2.16. Вирішує всі питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів кіностудії.

2.17. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор кіностудії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор кіностудії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор кіностудії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор кіностудії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор кіностудії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор кіностудії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор кіностудії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор кіностудії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор кіностудії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор кіностудії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор кіностудії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор кіностудії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор кіностудії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор кіностудії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор кіностудії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор кіностудії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.