Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, законодавчі і нормативно-правові акти, розпорядження, накази, нормативні, методичні матеріали органів вищого рівня, що стосуються роботи підприємства, установи, організації; профіль, спеціалізацію, перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції (послуг) підприємства; ринкові методи господарювання та управління підприємством; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва; економіку та організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування. Забезпечує додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості. Організовує контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економними витратами сировини, палива, матеріалів. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва (трудових, матеріальних), вдосконалення організації праці. Аналізує результати виробничої діяльності відділення, причини, що спричиняють простої устаткування, зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства, забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Керує працівниками відділення, підпорядкованими йому підрозділами. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.