* *
Інструкція для посади "Директор відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, законодавчі і нормативно-правові акти, розпорядження, накази, нормативні, методичні матеріали органів вищого рівня, що стосуються роботи підприємства, установи, організації;
      - профіль, спеціалізацію, перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі;
      - виробничі потужності підприємства;
      - технологію виробництва продукції (послуг) підприємства;
      - ринкові методи господарювання та управління підприємством;
      - вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Директор відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації.

2.3. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування.

2.4. Забезпечує додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості.

2.5. Організовує контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економними витратами сировини, палива, матеріалів.

2.6. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва (трудових, матеріальних), вдосконалення організації праці.

2.7. Аналізує результати виробничої діяльності відділення, причини, що спричиняють простої устаткування, зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків.

2.8. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства, забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.9. Керує працівниками відділення, підпорядкованими йому підрозділами.

2.10. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.