* *
Інструкція для посади "Директор крематорію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор крематорію" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації та здійснення кремації померлих, захоронення урн з прахом;
      - технічні та етичні вимоги до послуг, що надаються;
      - порядок проведення ритуалу;
      - національні особливості і традиції;
      - правила оформлення відповідних документів кремації;
      - встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід технічного оснащення, організації та виконання процесу кремації;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор крематорію призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор крематорію підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор крематорію керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор крематорію під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю крематорію з надання ритуальних послуг населенню.

2.2. Забезпечує вчасне виконання замовлень населення на ритуальні послуги, дотримання установленого ритуалу і правильність оформлення документів кремації.

2.3. Організовує і контролює технічну експлуатацію будинків, споруд та інженерного устаткування крематорію.

2.4. Забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність і вчасне подання до відповідних органів установленої обліково-звітної документації.

2.5. Організовує розроблення поточних і перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази крематорію, заходи щодо зменшення експлуатаційних витрат, економії матеріальних та енергетичних ресурсів, контролює їх виконання.

2.6. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків.

2.7. Організовує оперативний контроль стану охорони праці і протипожежного захисту, дотримання працівниками виробничої санітарії.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор крематорію має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор крематорію має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор крематорію має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор крематорію має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор крематорію має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор крематорію має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор крематорію має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор крематорію має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор крематорію має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор крематорію несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор крематорію несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор крематорію несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор крематорію несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор крематорію несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор крематорію несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор крематорію несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.