* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого наукового співробітника - не менше 5 років. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності, визначених проектів і розробок або авторських свідоцтв на винаходи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту; міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми в галузі розвитку морського та річкового транспорту, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні та за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; порядок укладання та виконання договорів; основи наукової організації праці; сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах і впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; економіку; нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво і бере безпосередню участь у проведенні досліджень з окремих проблем (тем) у галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту, моніторингу водного навколишнього середовища. Очолює групу працівників, які виконують науково-дослідні роботи, або є відповідальними виконавцями окремих завдань науково-технічних програм. Обґрунтовує напрями нових досліджень та розробок, способи їх проведення. Розробляє методи й засоби отримання науково-технічних рішень, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та розробок, організовує їх впровадження. Забезпечує надання методичної допомоги організаціям, що здійснюють практичну реалізацію науково-дослідних робіт. Здійснює наукове керівництво складанням програм робіт. Координує діяльність співвиконавців під час виконання робіт з іншими організаціями. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів. Узагальнює отримані результати досліджень і розробок та готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Бере участь у дискусіях з наукових питань, здійснює популяризацію і пропаганду результатів наукових досліджень. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових співробітників.