Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на посаді наукового співробітника не менше 3 років, наявність наукового ступеня та вченого звання і наявність наукових публікацій з відповідної тематики.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; сучасний стан сфери знань дисциплін, за якими він є куратором; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру сфери спеціального зв’язку та захисту інформації, у тому числі за науково-технічними програмами, безпосередньо бере участь в їх проведенні. Проводить наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими кафедрою Інституту термінами виконання роботи. Бере участь у формуванні нових напрямів досліджень і розробок у сфері захисту інформації кафедри Інституту, координує складання програм робіт, визначає методи та засоби їх проведення. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями), у доручених йому завданнях. Аналізує отримані результати, бере участь у проведенні науково-дослідної експертизи досліджень і розробок на завершальному етапі щодо криптографічних систем або засобів криптографічного захисту секретної інформації, які розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри). Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів. Проводить збір, накопичення, систематизацію та обробку наукової інформації за досліджуваною проблемою, готує звіт за результатами проведеної роботи у вигляді наукової доповіді або її розділу. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо запровадження результатів дослідження. Вивчає, узагальнює та впроваджує у практику вітчизняний і зарубіжний досвід з розробки проектів і програм. Підвищує свою кваліфікацію. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків у діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.