* *
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на посаді наукового співробітника не менше 3 років, наявність наукового ступеня та вченого звання і наявність наукових публікацій з відповідної тематики. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології;
      - педагогіку, педагогічну психологію;
      - теорію та методи управління освітніми системами;
      - планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи;
      - організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень;
      - сучасний стан сфери знань дисциплін, за якими він є куратором;
      - правила внутрішнього розпорядку Інституту;
      - положення про відповідний структурний підрозділ;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Провідний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру сфери спеціального зв’язку та захисту інформації, у тому числі за науково-технічними програмами, безпосередньо бере участь в їх проведенні.

2.2. Проводить наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими кафедрою Інституту термінами виконання роботи.

2.3. Бере участь у формуванні нових напрямів досліджень і розробок у сфері захисту інформації кафедри Інституту, координує складання програм робіт, визначає методи та засоби їх проведення.

2.4. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями), у доручених йому завданнях.

2.5. Аналізує отримані результати, бере участь у проведенні науково-дослідної експертизи досліджень і розробок на завершальному етапі щодо криптографічних систем або засобів криптографічного захисту секретної інформації, які розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри).

2.6. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.7. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів.

2.8. Проводить збір, накопичення, систематизацію та обробку наукової інформації за досліджуваною проблемою, готує звіт за результатами проведеної роботи у вигляді наукової доповіді або її розділу.

2.9. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо запровадження результатів дослідження.

2.10. Вивчає, узагальнює та впроваджує у практику вітчизняний і зарубіжний досвід з розробки проектів і програм.

2.11. Підвищує свою кваліфікацію.

2.12. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації.

2.13. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків у діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.