* *
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого наукового співробітника - не менше 5 років. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності, визначених проектів і розробок або авторських свідоцтв на винаходи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться;
      - перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту;
      - міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт;
      - наукові проблеми в галузі розвитку морського та річкового транспорту, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні та за кордоном;
      - сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції;
      - порядок укладання та виконання договорів;
      - основи наукової організації праці;
      - сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах і впровадження результатів наукових досліджень;
      - вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації;
      - економіку;
      - нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво і бере безпосередню участь у проведенні досліджень з окремих проблем (тем) у галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту, моніторингу водного навколишнього середовища.

2.2. Очолює групу працівників, які виконують науково-дослідні роботи, або є відповідальними виконавцями окремих завдань науково-технічних програм.

2.3. Обґрунтовує напрями нових досліджень та розробок, способи їх проведення.

2.4. Розробляє методи й засоби отримання науково-технічних рішень, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт.

2.5. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та розробок, організовує їх впровадження.

2.6. Забезпечує надання методичної допомоги організаціям, що здійснюють практичну реалізацію науково-дослідних робіт.

2.7. Здійснює наукове керівництво складанням програм робіт.

2.8. Координує діяльність співвиконавців під час виконання робіт з іншими організаціями.

2.9. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів.

2.10. Узагальнює отримані результати досліджень і розробок та готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту.

2.11. Бере участь у дискусіях з наукових питань, здійснює популяризацію і пропаганду результатів наукових досліджень.

2.12. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових співробітників.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.