Інструкція для посади "Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня. Досвід роботи щодо виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації або інших. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, сфери підготовки наукових кадрів, Дисциплінарний статут;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - порядок оформлення документації, що пов’язана з організацією підготовки наукових кадрів;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу сектору організації підготовки наукових кадрів.

2.2. Здійснює планування, організацію й контроль за підготовкою та атестацією наукових кадрів в Інституті.

2.3. Бере участь в організації приймання до аспірантури та докторантури.

2.4. Забезпечує розроблення річних та перспективних планів підготовки наукових кадрів, планів приймання до аспірантури та докторантури.

2.5. Бере участь в організації приймання кандидатських іспитів, виконання технічних аспектів роботи спеціалізованих учених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій.

2.6. Розроблює та здійснює заходи, спрямовані на удосконалення планування та організації навчального процесу аспірантів та здобувачів.

2.7. Здійснює технічне забезпечення та контроль за роботою спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

2.8. Бере участь у розробці проектів методичних документів щодо організації підготовки наукових кадрів.

2.9. Організовує роботу з обліку кандидатів для вступу до аспірантури та докторантури, здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук.

2.10. Бере участь у підготовці матеріалів до кандидатських іспитів аспірантів та здобувачів Інституту.

2.11. Здійснює взаємодію із сторонніми організаціями з питань підготовки наукових кадрів.

2.12. Контролює виконання наказів та вказівок щодо організації підготовки наукових кадрів в Інституті.

2.13. Бере участь у контролі за використанням коштів, які виділяються на підготовку наукових кадрів.

2.14. Веде облік та зберігання планувальних та звітних документів з підготовки наукових кадрів Інституту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору організації підготовки наукових кадрів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати згідно з установленим порядком; вносити пропозиції керівництву Інституту щодо вдосконалення організації підготовки наукових кадрів в Інституті; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.