Інструкція для посади "Начальник сектору науково-організаційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору науково-організаційної роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - інструкції з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору науково-організаційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору науково-організаційної роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору науково-організаційної роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору науково-організаційної роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу сектору.

2.2. Аналізує стан науково-організаційної діяльності, розроблює заходи щодо підвищення її ефективності.

2.3. Здійснює розробку та експертизу проектів нормативно-правових документів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

2.4. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення з питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Інституті; розробку проектів нормативно-методичних документів щодо організації наукової та науково-технічної діяльності в Інституті, підготовки до видання науково-інформаційних видань.

2.5. Розроблює перспективний та річні плани наукової та науково-технічної діяльності Інституту, плани підготовки науково-педагогічних кадрів, готує звіти про їх виконання.

2.6. Проводить роботу з обліку кандидатів до вступу в аспірантуру та докторантуру, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук.

2.7. Організовує підготовку матеріалів для вступних іспитів до ад’юнктури та докторантури Інституту, кандидатів на заміщення вакантних посад аспірантів та докторантів Інституту, наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, здобувачів Інституту, керує складання ними індивідуальних планів роботи та контролює хід їх виконання.

2.8. Організовує прикріплення здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук; підготовку матеріалів до кандидатських іспитів аспірантів та здобувачів Інституту, контролює та обліковує їх результати.

2.9. Організовує та супроводжує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті, бере особисту участь у виконанні окремих з них; проведення наукових досліджень курсантами (слухачами) Інституту.

2.10. Розроблює плани основних заходів на рік з наукової роботи курсантів (слухачів) Інституту, звіти про їх виконання.

2.11. Розроблює та готує до видання методичні матеріали з наукової роботи Інституту.

2.12. Організовує участь курсантів (слухачів) Інституту у виставках та конкурсах на кращу роботу; раціоналізаторсько-винахідницьку роботу в Інституті, веде планування та облік її результатів.

2.13. Здійснює взаємодію зі сторонніми організаціями щодо редакційно-видавничої роботи Інституту, бере участь в організації видання збірників наукових праць та наукових монографій, де є труди особового складу Інституту.

2.14. Контролює виконання наказів та вказівок щодо організації виконання наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовки науково-педагогічних кадрів, наукової роботи курсантів (слухачів), патентної роботи, інших видів і форм наукової та науково-технічної діяльності.

2.15. Здійснює контроль за використанням коштів, які виділяються на наукову та науково-технічну діяльність.

2.16. Веде облік та зберігання планувальних та звітних документів щодо наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору науково-організаційної роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору науково-організаційної роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати згідно із встановленим порядком; брати безпосередню участь у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.