Інструкція для посади "Начальник сектору планування та контролю наукової роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору планування та контролю наукової роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут;
      - порядок розроблення, погодження та затвердження різних планів наукової роботи в Інституті;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - інструкції з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою сектору.

2.2. Організовує розробку перспективного та річних планів наукової та науково-технічної діяльності Інституту, планів підготовки науково-педагогічних кадрів, наукової роботи курсантів (слухачів) інституту, готує звіти про їх виконання.

2.3. Забезпечує подання пропозицій (заявок) структурними підрозділами Інституту щодо тематики, яку має бути внесено до плану науково-дослідних робіт Інституту, та аналізує їх обґрунтованість.

2.4. Забезпечує у необхідних випадках погодження та подальше затвердження різних планів наукової роботи в Інституті.

2.5. Контролює виконання планів наукової роботи структурними підрозділами інституту.

2.6. Бере участь у розробці проектів нормативно-методичних документів щодо організації наукової та науково-технічної діяльності в Інституті, підготовки до видання науково-інформаційних видань.

2.7. Бере особисту участь у виконанні окремих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.8. Веде облік та зберігання планувальних і звітних документів з наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.9. Розроблює заходи, спрямовані на удосконалення роботи з планування та контролю наукової роботи.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору планування та контролю наукової роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; у проведенні наукових випробувань та публікувати їх результати згідно із встановленим порядком; у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.